مقاله نویسی به زبان انگلیسی

rx online

مقاله نویسی به زبان انگلیسی، همواره یکی از دغدغه‌های مشترک پژوهشگران است. پژوهشی که به زبان فارسی انجام شده است، در برگردان آن به زبان دیگر با دشواری‌هایی روبرو است. بیان اهداف، روند، روش پژوهش و نتایج حاصل از پژوهش به زبان انگلیسی، با رعایت همه نکات دستوری و نگارشی که معانی کلام را برساند، کار حساسی است.

در مقاله نویسی به زبان انگلیسی دو رویکرد کلی وجود دارد. نخست نگارش مقاله و سپس ترجمه آن به زبان دیگر. دوم، نگارش مقاله از ابتدا با زبان انگلیسی. در هر دو رویکرد باید نکاتی برای فهم کامل مطلب به خواننده در نظر گرفته شود. در این نوشتار سعی می‌شود که به تعدادی از این نکات اشاره شود.

رویکرد اول: ترجمه به زبان انگلیسی

در این رویکرد از مقاله‌نویسی، مقاله به زبان فارسی نگارش شده است. بنابراین بخش‌های شامل مقدمه، چکیده، فرضیه‌ها، متن، نتیجه و پیشنهادات آماده شده است. در این حالت کافی است مطالب زیر هر تیتر را به زبان انگلیسی ترجمه کنید. برای اصطلاحات تخصصی از واژه‌نامه‌های موضوعی استفاده کنید. دستور گرامی را مطابق با زبان علمی مقاله به کار گیرید. توجه داشته باشید، خواننده شما به متن اصلی دسترسی ندارد. بنابراین فرصتی برای مطابقت نظیر به نظیر معانی ندارد. علاوه بر آن اگر قصد داشته باشید، مقاله را برای یک مجله انگلیسی زبان ارسال کنید، باید بکوشید همواره نظر هیئت تحریریه را جلب کنید. استفاده از نظر کارشناسان و متخصصان این حوزه نیز می‌تواند راهگشا باشد. تعدادی از موسسات پژوهشی نیز هستند که کار ویرایش مقاله ترجمه شده را بر عهده می‌گیرند. می‌توانید برای اطمینان از نتیجه کار به آن‌ها هم سری بزنید.

رویکرد دوم: نگارش مقاله به زبان انگلیسی

در این رویکرد، ذهن و فکرتان باید انگلیسی باشد. یعنی انگلیسی فکر کنید و انگلیسی بنوسید. برای این کار در ابتدا اجزای مقاله را مشخص کنید. تم اصلی مقاله را به زبان انگلیسی بیان کنید. بکوشید در هر یک از مراحل از کلمات کلیدی در نظر گرفته شده برای مقاله استفاده کنید. پس از تقسیم بندی مقاله به سه بخش مقدمات، متن و نتیجه‌گیری، مطالب را به زبان انگلیسی در زیر هر کدام از عناوین بگنجانید.

در یک مقاله به زبان ساده نگارش مقاله به زبان انگلیسی را منوط به تهیه یک پرسشنامه کرده است. که با تکمیل کردن پرسشنامه می‌توانید بخش اعظمی از مقاله را بنوسید. نکات مهم در زیر درج شده است:

برای بیان ایده خود از افعال اصلی استفاده نمایید چرا که این افعال تأکید بیشتری در خود دارند و از افعـال کمکـی کـه تاکیـد کمتـری دارند، استفاده نکنید. برای مثال: جـای به است بهتر جمله the workplace seems to have evolved:بنویسیم The workplace has evolved در ارائه مطالب و ایدههای خود کلماتی به کار برید که اطمینان کامل شما نسبت به مطالب مطرح شده را نشان می‌دهد.

در هنگام نگارش مقاله به زبان انگلیسی، آنچه در زبان مادری به زبان میآورید را ترجمه نکرده و به رشته تحریر درنیاورید. ابتـدا آن را از صافی ساختارهای انگلیسی بگذرانید. (ساختار جملات انگلیسی با فارسی کاملا متفاوت بوده و به طور کل از الگوی زیر پیروی می کند:

فاعل( اسم یا ضمیر) + فعل ( اصلی یا کمکی ) + مفعول ( مستقیم و غیر مستقیم ) + متمم ( قیود : حالت، زمان و مکان)

پرسشنامه رئوس مطالب (Questionnaire Outline)

(This essay is about ) درباره مقاله این

__________________________________________

The essay is introduced by the following interesting statement: (مقاله شروع جذاب جمله)

__________________________________________

This essay is introduced with the following idea: ( مقاله در مطرح ایده)

__________________________________________

The essay will illustrate the above idea by showing that: ( ایده تشریح روند)

(main point of paragraph 1) ( اول پاراگراف مهم نکته)

__________________________________________

This is shown by: ( نکته این مصادیق)

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

(main point of paragraph 2) ( دوم پاراگراف نکته مهمترین)

__________________________________________

This is shown by: ( نکته این مصادیق)

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

(main point of paragraph 3) ( سوم پاراگراف نکته مهمترین)

__________________________________________

This is shown by: ( نکته این مصادیق)

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

To summarize, this essay has shown that: ( خلاصه جمله مقاله)

__________________________________________

 :are learned be can that lessons The (نکاتی که می توان از این مقاله آموخت )

__________________________________________

__________________________________________

نتیجه‌گیری:

نگارش مقاله به زبان انگلیسی، مساله ایست که بسیاری از پژوهشگران با آن روبرو هستند. دو رویکرد کلی معرفی شده در این مقاله می‌کوشد، راهنمای مناسبی برای کسانی باشند که با این مشکل روبرو هستند. با به کارگیری نکات مطرح شده در این بخش می‌توان بسیاری از موارد را ساده تر کرد. البته توجه داشته باشید،مقالات در حوزه‌های مختلف موضوعی با یکدیگر متفاوت هستند. با در نظر گرفتن این تفاوت‌ها می‌توانید مقاله مناسبی را به زبان انگلیسی نگارش کنید.

برگرفته از : این مقاله

پاسخی بگذارید

4,197 بازدید از این صفحه انجام شده